Sepultura Ultraseven No Uta Lyrics

Sebun sebun sebun!

Sebun sebun sebun!

Haruka na hoshi ga furusato ga

Urutorasebun faitaa sebun

Urutorasebun sebun sebun

Susume! gniga no hatemademo

Urutora ai de spaaku!

Sebun sebun sebun!

Sebun sebun sebun!

Moroboshi dan no na wo karite

Urutorasebun hiirou sebun

Urutorasebun sebun sebun

Taose! hi wo haku daikaijyuu

Urutora biimu de storaiku!

Sebun!