Powerwolf Lyrics

Powerwolf When The Moon Shines Red Lyrics

Oh tojo fero sora noi

Etera nestra lora coi

Oh sarta oh ro sa cara

Era sa ju coi

When the moon shines red

Soio ca la

When the moon shines red

Burning fire

Oh dama setra rema troy

Setre do estra nora coi

Oh tando coro sa fora

Erju co rusoi

When the moon shines red

Soio ca la

When the moon shines red

Burning fire

Fullmoon night,

Awake us from the dead

Eija-uh, a eija-eija-uh!

Firelight,

The world we see is red

Eija-uh, a eija-eija-uh!